6
shared

ประกาศวุฒิสภาตั้ง 'พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา' นั่งกรรมาธิการการท่องเที่ยว

16 เมษายน 2563 15:50 2287
ประกาศวุฒิสภาตั้ง 'พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา' นั่งกรรมาธิการการท่องเที่ยว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภา ตั้ง พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็น กรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว

วันนี้ (16เม.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่างความว่า

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอกปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 103 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภาเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand