1
shared

แล้งหนัก! เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือราษฎรกว่า 300 หลังคาเรือน

8 พฤษภาคม 2563 14:41 108
แล้งหนัก! เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือราษฎรกว่า 300 หลังคาเรือน

อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือราษฎรกว่า 300 หลังคาเรือน ใน ต.ชัยนาม อ.วังทอง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคหนัก






วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิเชียร ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 8 บ้านส้มม่วง ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เนื่องจากพบว่าขณะนี้ประชาชนในพื้นที่กว่า 300 หลังคาเรือน กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างหนัก เนื่องจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแห้งขอดส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดฤดูแล้งนี้



ทั้งนี้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีแผนดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 17 โครงการ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจำนวน 11 โครงการ ประกอบด้วย อำเภอวังทอง จำนวน 4 โครงการ (หมู่ 3,19 ต.วังนกแอ่น, หมู่ 2,10 ต.หนองพระ), อำเภอพรหมพิราม จำนวน 6 โครงการ (หมู่ 2, 4, 5, 6 ต.ทับยายเชียง), อำเภอนครไทย 1 โครงการ (หมู่ 4 ต.บ่อโพธิ์), อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ ในอำเภอวังทอง (หมู่ 8 ต.ชัยนาม) และยังไม่ได้ดำเนินการอีกจำนวน 5 โครงการ ได้แก่ อำเภอวังทอง 2 โครงการ (หมู่ 2, 6 ต.ชัยนาม), อำเภอชาติตระการ 2 โครงการ (หมู่ 7,12 ต.บ่อภาค), อำเภอเมืองพิษณุโลก 1 โครงการ (หมู่ 14 ต.ดอนทอง) 


สำหรับพื้นที่ใดที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสามารถร้องขอมาได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-987718-20 ต่อ 316 หรือ 317.