3
shared

ชาวสวนเฮ! ส่งออกได้ทำทุเรียนขยับราคาสูงฝ่าวิกฤตโควิด

9 มิถุนายน 2563 09:45 385
ชาวสวนเฮ! ส่งออกได้ทำทุเรียนขยับราคาสูงฝ่าวิกฤตโควิด

เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในสุราษฎร์ธานีใจชื้น หลังราคาทุเรียนขยับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่าวิกฤตโควิด 19 หลังจากมีพ่อค้าเข้ามาเหมาสวนเพื่อส่งออกทุเรียนไปยังจีนและฮ่องกง

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสมชาย   พิบูลย์พัฒนพิมล  อายุ 68 ปี เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตลาดการจำหน่ายทุเรียนในพื้นที่ อำเภอบ้านนาสาร ปีนี้ถือว่าได้ราคาเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากขณะนี้มีพ่อค้าส่งออกเข้ามาเหมาสวนทุเรียน ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์  ทำให้เกษตรกรไม่สามารถที่จะนำทุเรียนมาบริโภคเองได้ เกิดการแข่งขันกันสูง เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะจีนและฮ่องกง ทำให้ราคาทุเรียนขยับเพิ่มสูงมากขึ้น จากต้นฤดูกาลที่เคยขายได้ราคากิโลกรัมละ 70 บาท ขณะนี้ราคาขยับเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 100 บาท

ครั้งแรกเกษตรกรคาดว่าทุเรียนปีนี้ คาดว่าจะไม่ได้ราคาเนื่องจากประเทศจีนประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 อาจจะส่งผลให้ราคาตกต่ำ แต่เมื่อประเทศจีนห้ามนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกต่างประเทศให้ท่องเที่ยวในต่างประเทศทำให้มีการสั่งเข้าทุเรียนเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค

อีกทั้งที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้เกษตรกรต้องตัดดอกทุเรียนทิ้งเพื่อรักษาต้นทุเรียนเอาไว้หรือดัดดอกออกบางส่วน ทำให้ผลผลิตในปีนี้ลดลงแต่ไม่มากนัก

ด้าน นายถาวร   ศรีประจันทร์  ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ปลูกทุเรียน  44,014 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 40 ,968 ไร่ ให้ผลผลิตจำนวน  42,525 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 1,038 ต่อกิโลกรัม  โดยเฉพาะอำเภอเกาะสมุย มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดกว่า 2 หมื่นไร่ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการทุเรียนแปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไปแล้ว 4 กลุ่ม คือกลุ่มทุเรียนเกาะสมุย กลุ่มทุเรียนท่าสะท้อน และจะดำเนินการในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผลิตทุเรียนได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นและป้องกันการตัดทุเรียนอ่อนเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย