3
shared

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรายงานฐานะการเงินของไทย

12 มิถุนายน 2563 11:54 264
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรายงานฐานะการเงินของไทย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรายงานฐานะการเงินไทย ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร

วันนี้ (12มิ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 และงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ 

ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

นายลวรณ แสงสนิท 

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวอาศัยในไทย

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินฯ 90 %เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online