2
shared

Data Journalism กลยุทธ์ข่าวยุค 4G

10 เมษายน 2562 02:30 199
Data Journalism กลยุทธ์ข่าวยุค 4G

โครงการ 'แลกเปลี่ยน-เรียนรู้กับกูรูออนไลน์' ปีที่4 ครั้งที่ 1 หัวข้อ 'Data Journalism'

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดทำโครงการ’แลกเปลี่ยน-เรียนรู้กับกูรูออนไลน์’ ปีที่4 ครั้งที่ 1  หัวข้อ ’Data Journalism’ บรรยายโดยดร.เอกพล เถียรถาวร หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

เป็นการบรรยายข้อมูลเชิงประจักษ์ หลักคิดพื้นฐาน Data Journalism การถ่ายทอดบอกเรื่องราวรูปแบบข่าวสารที่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงและมีการผสมผสานระหว่างโอกาสของยุคสมัยกับจุดแข็งของคนข่าว โดยมี 3 หลักในการนำเสนอ 1.กระบวนการการนำเสนอข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ 2.ใช้ข้อมูลเป็นแกนหลักในการเล่าเรื่อง 3.ใช้ระเบียบวิธีจัดการข้อมูลแบบมีโครงสร้างและนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกที่ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น

 

 

 

รูปแบบการนำเสนออย่างเช่น อาหารสามารถนำหลักคิดพื้นฐาน Data Journalism เริ่มจากขั้นตอนข้นหาข้อมูลของการปรุงอาหารโดยเริ่มจากหาส่วนประกอบในการปรุงแล้วนำมาวิเคราะห์แปล ปรุงอาหาร ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนออาหารที่น่ารับประทานและเข้าใจง่ายมากขึ้น

 

 

 

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง