3
shared

ชู “สัตหีบโมเดล”จับคู่เอกชนผลิตคนอาชีวะป้อนอีอีซี

19 มิถุนายน 2563 12:15 15
ชู “สัตหีบโมเดล”จับคู่เอกชนผลิตคนอาชีวะป้อนอีอีซี

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมมือกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการบิน พัฒนางานวิชาการสร้างกำลังคนอาชีวะ ตามนโยบายพัฒนาบุคลากรรองรับตลาดในพื้นที่ อีอีซี

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับ กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการบิน ได้แก่ บริษัทซีเนียร์ แอร์โรสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด และสนามบินหนองปรือ ในการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์สนับสนุน และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการฝึกอบรมวิชาชีพในสาขาวิชาการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน สาขาวิชาช่างซ่อมอากาศยาน และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบิน  เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และทักษะด้านผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน รวมถึงการได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงตามมาตรฐาน      


สำหรับการดำเนินความร่วมมือในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดการในลักษณะของ “สัตหีบโมเดล”  คือ การจับคู่การเรียนการสอนระหว่างวิทยาลัย และสถานประกอบการ  ยกห้องเรียน เพื่อมาเรียนกับสถานประกอบการ  โดยวิทยาลัยจะมีหน้าที่คัดสรรสาขาวิชา ร่วมกับ สถานประกอบการนะขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  อีอีซี  ที่มีเครื่องมือ ความรู้ บุคลากร มีความชำนาญและในตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นๆ สถานประกอบการจะเข้ามาร่วมออกแบบหลักสูตร  เนื่องจากแต่ละสาขาวิชายังขาดครูอาจารย์ที่มีความรู้ มีความชำนาญ โดยเฉพาะ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ NEW S-Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์  เพื่อการบริหารจัดการทั้งในการจัดตารางเรียน การพัฒนาหลักสูตร และการฝึกปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการทำงานของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแนวทางในแผนการพัฒนาบุคลากรด้านกำลังคนระดับอาชีวศึกษารองรับ อีอีซี
ด้าน นายไซมอน เจฟฟีย์เชลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติงาน บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ได้เตรียมความพร้อมในหลายด้าน หลังขานรับนโยบายรัฐที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ด้วยการเพิ่มไลน์โรงงานผลิต เพื่อรองรับ "สัตหีบโมเดล”  โดยมีเครือข่ายความร่วมมือ จาก Mazak และ Mitutoyo ให้ความร่วมมือสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อรองรับหลักสูตร ส่วนการขยายไลน์ได้ให้ บริษัท พาต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เป็นผู้ดำเนินการในการวางระบบต่าง ๆ  ซึ่งในแต่ละปีคาดว่าจะสามารถผลิตนักศึกษาทักษะสูงด้านการผลิตและซ่อมชิ้นส่วนอากาศยาน ได้ปีละ 15 คน  สำหรับการเปิดภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2563 มีผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 11 คน โดยทั้งหมดจะได้รับทุนการศึกษาเต็มรูปแบบจาก บริษัท และประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีการผลิตสำหรับชิ้นส่วนอากาศยานทั้งนี้ ดร. อภิชาต ทองอยู่  ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวถึงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมใน อีอีซี  ว่า ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ เป็นปัญหาใหญ่ ทั้งนี้ ตัวเลขจากกระทรวงแรงงาน เผยว่า ส่วนที่มีการขาดแคลนมากที่สุด คือ "แรงงานฝีมือด้านเทคนิค"  โครงการ “สัตหีบโมเดล” ถือเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาบุคลากร ให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคผลิต รองรับ อีอีซี และพื้นที่ใกล้เคียง


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline