2
shared

รถตู้ปริศนาเตรียมอุดมส่อรถเถื่อนแจ้งเอาผิด

10 เมษายน 2562 02:30 78
รถตู้ปริศนาเตรียมอุดมส่อรถเถื่อนแจ้งเอาผิด

ขยายผลปมที่มาของรถตู้ปริศนาทั้ง 2 คัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ยืนยันว่ารถตู้ทั้ง 2 คันเป็นรถเถื่อน ไม่มีการจดทะเบียน หรือเสียภาษีที่ถูกต้อง

ขยายผลปมที่มาของรถตู้ปริศนาทั้ง 2 คัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ยืนยันว่ารถตู้ทั้ง 2 คันเป็นรถเถื่อน ไม่มีการจดทะเบียน หรือเสียภาษีที่ถูกต้อง และตลอด 2 ปีที่ใช้งาน ไม่มีเอกสารทางราชการยืนยัน อีกทั้งวัตถุประสงค์การส่งมอบให้โรงเรียนไม่ชัดเจน

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง