4
shared

เลือกตั้ง 2562 : ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

10 เมษายน 2562 02:30 50
เลือกตั้ง 2562 : ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

ทบทวนวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ เพื่อให้หนึ่งเสียงของเราไม่เป็นบัตรเสีย และไม่ทำผิดข้อห้ามของ กกต.

 

ทบทวนวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ เพื่อให้หนึ่งเสียงของเราไม่เป็นบัตรเสีย และไม่ทำผิดข้อห้ามของ กกต. 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง