3
shared

โปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชฯ 'ทักษิณ ชินวัตร'

10 เมษายน 2562 02:30 33
โปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชฯ 'ทักษิณ ชินวัตร'

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชฯ 'ทักษิณ ชินวัตร'

วันนี้ ( 30 มี.ค. 62 )ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ ทักษิณ ชินวัตร ใจความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่น เนื่องจากนายทักษิณ ชินวัตร ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุกและยังมีข้อหาฐานอื่นๆ อีกหลายคดี

 

อีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ของนายทักษิณ ชินวัตร

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2562

 

ประกาศ

 

ณ วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2562

 

เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ดูราชกิจจานุเบกษา คลิก 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง