2
shared

บีเคพี หนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดถูกต้องลดหมอกควัน

25 เมษายน 2562 00:00 83
'กรุงเทพโปรดิ๊วส' ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของซีพีเอฟสานต่อ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” สร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่บุกรุกป่า และไม่เผาซังข้าวโพด ร่วมลดปัญหาทำลายป่าและหมอกควัน

 

วันนี้ (6 เม.ย.62) นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) หรือ BKP ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทประกาศนโยบายรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งปลูกถูกต้องมีเอกสารสิทธิ์ และไม่บุกรุกพื้นที่ป่า หรือ “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ควบคู่กับการดำเนินการโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2557ถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินการเกษตร (สปก.) กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้นำชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวโพดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้เกษตรกรในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย รวมทั้งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่เผาซังข้าวโพด ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า สอดรับนโยบายจัดหาวัตถุดิบยั่งยืนของซีพีเอฟ
 

นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น คู่ค้าธุรกิจ และเกษตรกรเครือข่าย จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรต่อเนื่อง รวมกว่า 8,700 ราย  ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 225,700 ไร่ใน25 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ นครราชสีมา, เลย, สระบุรี, พะเยา, พิษณุโลก, ลำปาง, อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน และใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงพื้นที่ปลูกยืนยันว่าไม่ได้มาจากการบุกรุกป่าได้ 100% หรือ “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ช่วยให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ทั้งตัวเกษตรกร สิ่งแวดล้อม ชุมชนและบริษัท


ด้าน นายคง อำภา เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้านห้วยหมาก ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย กล่าวว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย, มันสำปะหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอดีตเคยถูกราคารับซื้อผลผลิต ทำให้มีรายได้น้อย แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการฯปี 2560 ได้เรียนรู้วิธีปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง