4
shared

โพลชี้ปชช. หวังทุกฝ่ายสามัคคีเพื่้อบ้านเมืองจะได้สงบ

25 เมษายน 2562 00:00 134
โพลชี้ปชช. หวังทุกฝ่ายสามัคคีเพื่้อบ้านเมืองจะได้สงบ

ดุสิตโพลเผยปชช. 51.35% อยากให้ทุกฝ่ายสามัคคีร่วมแรงร่วมใจบ้านเมืองจะได้สงบและก้าวหน้าต่อไปได้

 

วันนี้( 7 เม.ย.62) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,257 คน ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2562 เรื่อง สถานการณ์การเมืองไทย ณ วันนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวร้อนแรง ทิศทางการเมืองไทยยังไม่นิ่งและขาดความ ชัดเจน ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลว่าจะกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทย  ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้

 

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “กระแส/ทิศทางการเมืองไทย” ณ วันนี้

อันดับ 1 ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน ยังไม่มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 40.12%

อันดับ 2 ยังไม่เป็นประชาธิปไตย ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 32.86%

อันดับ 3 มีความขัดแย้ง โจมตีกันไปมา สถานการณ์ทางการเมืองร้อนแรงมากขึ้น 23.49%

อันดับ 4 บ้านเมืองไม่เดินหน้า กระทบต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 15.42%

อันดับ 5 หากมีการจัดตั้งรัฐบาลก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 14.01%

 

2. ประชาชนเป็นห่วง/วิตกเกี่ยวกับการเมืองไทย ณ วันนี้ในเรื่องใดบ้าง

อันดับ 1 สภาพเศรษฐกิจ 41.08% เพราะ เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น การค้าการลงทุนหยุดชะงัก ค่าครองชีพสูง มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ

อันดับ 2 ความไม่โปร่งใส ทุจริต คอรัปชั่น 31.93% เพราะ การแก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์มีอยู่ทุกที่ มีให้เห็นทุกยุคทุกสมัย สื่อต่างๆ น าเสนอข่าวเป็นระยะๆ ฯลฯ

อันดับ 3 ความขัดแย้ง การเคลื่อนไหวประท้วง 26.44% เพราะ ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เสียประโยชน์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถือทิฐิ ต้องการเอาชนะ ฯลฯ

อันดับ 4 การเลือกตั้ง 15.00% เพราะ คะแนนไม่ชัดเจน มีการเลือกตั้งซ่อม มีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาล กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ฯลฯ

อันดับ 5 การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ /รัฐธรรมนูญ 11.71% เพราะ มีช่องโหว่ ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ สองมาตรฐาน เป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเกิดการต่อต้าน ฯลฯ

 

3. ประชาชนคิดว่ากระแสความขัดแย้งทางการเมืองไทย ณ วันนี้ มีสาเหตุมาจากอะไร

อันดับ 1 อ านาจและผลประโยชน์ 54.23% แนวทางแก้ไข กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมต้องเข้มแข็ง บทลงโทษรุนแรง มีการตรวจสอบ คานอำนาจ ฯลฯ

อันดับ 2 กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจ /นักการเมือง 28.10% แนวทางแก้ไข ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยกันตรวจสอบ ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ

อันดับ 3 ความคิดเห็น/แนวความคิด/ทัศนคติ 16.73% แนวทางแก้ไข ลดทิฐิ ถอยคนละก้าว รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ฯลฯ

อันดับ 4 การแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 13.25% แนวทางแก้ไข ต้องปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีจัดกิจกรรมดีๆ ที่เสริมสร้างความปรองดอง มีคนกลางไกล่เกลี่ย ฯลฯ

อันดับ 5 การกล่าวหา ใส่ร้ายโจมตี 10.62% แนวทางแก้ไข ควรมีหลักฐานอ้างอิง ชัดเจน ตรวจสอบได้ กลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ

 

4. ประชาชนคิดว่าคนไทยควรทำอย่างไร? บ้านเมือง ณ วันนี้ จึงจะสงบและก้าวหน้าต่อไปได

อันดับ 1 ทุกคนทุกฝ่ายต้องสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ 51.35%

อันดับ 2 เคารพกฎหมาย ท าตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 29.38%

อันดับ 3 ลดทิฐิ รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน 20.31%

อันดับ 4 ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึกที่ดี 18.13%

อันดับ 5 ไม่ออกมาเคลื่อนไหว ทะเลาะเบาะแว้ง 14.90%

 

5. ณ วันนี้ ประชาชนหวังพึ่งใคร เพื่อให้บ้านเมืองมีความสุขความเจริญ

อันดับ 1 พึ่งตนเอง 36.55%

อันดับ 2 ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป 32.73%

อันดับ 3 นักการเมือง /ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้ง 27.31%

อันดับ 4 ประชาชนคนไทยทุกคน 19.78%

อันดับ 5 บุคคลที่เป็นกลาง และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 18.07%

 

กดอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่นี่

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง