2
shared

ถอดยศ ‘ทักษิณ’ จากกองอาสารักษาดินแดน

25 เมษายน 2562 00:00 52
ถอดยศ ‘ทักษิณ’ จากกองอาสารักษาดินแดน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศถอดยศ ‘ทักษิณ ชินวัตร’ พ้นจากนายกองใหญ่ กองอาสารักษาดินแดน

วันนี้ (8เม.ย.62) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงมีพระราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา นายทักษิณ ชินวัตร ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ลงโทษจำคุก และยังมีข้อหาฐานอื่นๆ อีกหลายคดี อีกทั้ง ได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ประกาศลงวันที่ 30 มีนาคม 2562 แล้วนั้น

 

บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานถอดยศกองอาสารักษาดินแดน นายทักษิณ ชินวัตร ออกเสียจากยศ นายกองใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เนื่องจากมีการกระทำความผิด ศาลพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุก และเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาแล้วหลบหนีไป ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ ยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน นายทักษิณ ชินวัตร ออกเสียจากยศ นายกองใหญ่ ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง