3
shared

นายกฯใช้ม.44ย้าย 'บิ๊กโจ๊ก' นั่งที่ปรึกษาพิเศษ

25 เมษายน 2562 00:00 67
นายกฯใช้ม.44ย้าย 'บิ๊กโจ๊ก' นั่งที่ปรึกษาพิเศษ

นายกฯใช้อำนาจม.44 โอนย้าย 'บิ๊กโจ๊ก' เข้าทำเนียบนั่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกฯ เปิดทางตรวจสอบมูลความผิด-มีผลทันที

วันนี้ ( 9 เม.ย. 62 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  15/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 และข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษำควำมสงบแห่งชาติที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นสมควรประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 26/2558 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558

 

ข้อ 2 ให้ข้าราชการตำรวจตามข้อ 1 ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสำมัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558

 

ข้อ 3 ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

 

ข้อ 4 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2562

 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

หัวหน้าคณะรักษำควำมสงบแห่งชาติ

 

ทั้งนี้ที่ประชุมครม.รับทราบการโอนย้าย ดังกล่าวแล้วโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ตอบคำถามในประเด็นนี้แต่อย่างใด โดยบอกมือให้กับนักข่าว ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันที  ขณะที่ภายหลังการประชุมครม. นายกรัฐมนตรีของทุกฝ่ายรอการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจาก กกต. ระบุขอเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติต้องกลับไปดูข้อกฎหมาย

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง