58
shared

ร.10 ทรงโทมนัส โปรดเกล้าฯ ไว้ทุกข์ ‘พล.อ.เปรม’ 21 วัน

26 พฤษภาคม 2562 22:24 11052
ร.10  ทรงโทมนัส  โปรดเกล้าฯ ไว้ทุกข์ ‘พล.อ.เปรม’  21 วัน

ร.10 ทรงโทมนัสยิ่ง หลัง ‘พล.อ.เปรม’ ถึงแก่อสัญกรรม โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และโปรดเกล้าฯ ไว้ทุกข์ในราชสำนัก 21 วัน

วันที่ (26 พ.ค.62) ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที สิริอายุ 99 ปี นั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความโทมนัสยิ่ง ด้วยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยอุตสาหะและจงรักภักดี มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก นายกรัฐมนตรี องคมนตรี รัฐบุรุษและประธานองคมนตรี ทั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบันเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิท นับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศกุดั่นน้อย ฉัตรเครื่องตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและทรงรับศพอยู่ใน พระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด 7 คืน (ตั้งแต่วันจันทร์ที่27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 )

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 18 นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง วางที่หน้าโกศศพ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในวาระครบ 7 วัน

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้

- 15 วัน (วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562)

- 50 วัน (วันจันทร์ที่15 กรกฎาคม 2562)

- 100 วัน (วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562 ) ส่วนกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก เป็นเวลา 21 วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน2562 เว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง